Gap Urban Cross 2017 – Relais – Scratch Détaillé Manche 1 Série 1

Gap Urban Cross 2017 – Relais – Scratch Détaillé Manche 1 Série 2

Gap Urban Cross 2017 – Relais – Scratch Détaillé Manche 2 Série 1

Gap Urban Cross 2017 – Relais – Scratch Détaillé Manche 2 Série 2

Gap Urban Cross 2017 – Relais – Scratch Détaillé Petite Finale

Gap Urban Cross 2017 – Relais – Scratch Détaillé Grande Finale

Gap Urban Cross 2017 – XC Elites – Scratch Détaillé Manche 1

Gap Urban Cross 2017 – XC Elites – Scratch Détaillé Manche 2

Gap Urban Cross 2017 – XC Elites – Scratch Détaillé Manche 3

Gap Urban Cross 2017 – XC Elites – Scratch Final